TKDK AMASYA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖTP UZMANLARINDAN DERNEĞİMİZE ZİYARET

Amasya TKDK İl Koordinatörlüğüne 15/01/2021 tarihinde teslim ettiğimiz Ödeme Talep Paketimiz TKDK ÖTP uzmanları tarafından incelenmiş olup kabul edilmiştir. TKDK İl koordinatörlüğünden ÖTP uzmanları ÖTP ödeme işlemleri yerinde kontrol için derneğimize ziyarette bulundular.  

Satınalma İlanı

17.02.2021 Taşova YEG Derneği ofisinde ve Yerel Kalkınma Stratejisi uygulama döneminde, proje faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kullanılmak üzere TKDK tarafından belirlenen Uygun Harcama Listesine göre hazırlanmış duyurular bölümünde miktarı ve adetleri yazılı olan Ofis Mobilyaları, Ofis Bilgi Teknolojileri Ekipmanları, Ofis Ekipmanları, Binek Otomobil teklif usulü ile satın alınacaktır. Teklif vermek isteyen tedarikçiler Satınalma bölümünden teklif formunu doldurarak 05.03.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine e-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

HAYIRLI OLSUN…YKS SÖZLEŞMESİNİ İMZALADIK.

IPARD Programı LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması Tedbiri kapsamında Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek olan Derneğimizin Yerel Kalkınma Stratejileri sözleşmesini bugün imzaladık.TKDK İl Koordinatörlüğünde gerçekleşen proğrama katılımları ve sürekli desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza,Sayın Belediye Başkanımıza,Sayın Esnaf ve Ziraat Odaları Başkanlarımıza,Yönetim Kurulumuza ve Üyelerimize,süreçte katkı ve emekleri olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve personellerine,STK’larımıza,Muhtarlarımıza,kendilerini gönüllü YEG’li hisseden herkese yürekten teşekkür ediyoruz.Bundan sonraki süreçte de tüm paydaşların aynı şekilde destek ve katkılarının devamını diliyor,projelerin ilçemiz ve halkımız için hayırlı olmasını niyaz ediyoruz.

ÖNEMLİ BİLGİ..!

Kazanan adaylardan istenecek belgeler ;

Kazanan aday/adaylar uygunluk ve sıralama kriterlerinde belirtilen niteliklerini ispatlayan aşağıdaki belgeleri 7 (yedi) gün içerisinde (07.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar) Derneğimize sunmaları gerekir.

– Lisans/Lisansüstü/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

– İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı

– Adli Sicil Kaydı (Son 30 gün içinde alınmış olmalıdır)

– Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösteren) (Son 7 gün içinde alınmış olmalıdır)

– Katılım Belgesi/Setifika

– Yabancı Dil Belgesi

– İkametgah İlmuhaberi

MÜLAKAT SONUÇLARI

TKDK TARAFINDAN BELİRLENEN UYGUNLUK KRİTERLERİNİ TAŞIYAN ADAYLARIN SIRALAMAVE MÜLAKAT PUANLARININ TOPLAMINDA DERNEĞİMİZDE MÜDÜR VE UZMAN POZİSYONLARINDA ÇALIŞAMAYA KAZANAN VE KAZANAMAYAN ADAY LİSTESİDİR

MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SAATİ BELİRLENDİ.

Derneğimiz Merkezinde görevlendirilmek üzere 06.07.2020 tarihinde ilanı yapılmış olan 1 (bir) Müdür ve 1 (bir) Uzman Alımı pozisyonuna başvuruda bulunan 5 (beş) Müdür adayı ve 5 (beş) Uzman adayının başvuruları Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş, her iki pozisyona da başvuruda bulunan tüm adaylar uygunluk kriterlerini karşıladığından, aşağıda tarihi, yeri ve saati belirtilen mülakata katılmaya hak kazanmışlardır.

Not : Mülakata girecek adayların uygunluk ve sıralama kriterlerinde belirtilen niteliklerini ispatlayan belgeleri ile birlikte gelmeleri gereklidir.

1- MÜDÜR ADAYLARI

Mülakat Tarihi : 27.07.2020
Mülakat Saati : 10:00 – 12:00
Mülakat Yeri : Dernek Merkezi (Yemişen Mahallesi Belediye Caddesi No:2 Taşova/Amasya)

2- UZMAN ADAYLARI

Mülakat Tarihi : 27.07.2020
Mülakat Saati : 14:00 – 16:00
Mülakat Yeri : Dernek Merkezi (Yemişen Mahallesi Belediye Caddesi No:2 Taşova/Amasya)

1 MÜDÜR VE 1 UZMAN ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ.

Derneğimiz merkezinde görevlendirilmek üzere 06.07.2020 tarihinde 1 (bir) Müdür ve 1 (bir) Uzman personel alımı için yapılan ilana 21.06.2020 tarih ve başvurunun sona erdiği saat 17:00 itibariyle 5’er kişi başvuruda bulunmuştur. Belirtilen saat itibariyle başvuru kayıt formu kapatılmış olup, Yönetim Kurulumuzca yapılacak inceleme ve değerlendirmenin ardından mülakat tarihi, saati ve yeri belirlenerek, adaylara bilgilendirme yapılacaktır.

TAŞOVA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ İŞE ALIM İLANI

Taşova Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1(Bir) Müdür ve 1(Bir)Uzman alacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar;

Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)

Müdür Pozisyonu İçin;

İşin Tanımı ve Özellikleri:

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk ve kurumların harekete geçirilmesi, tanıtım ve idari iş ve işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Müdür istihdam edilecektir.

Uygunluk Kriterleri

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması)

En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıl yöneticilik yaptığını gösteren yazı. İlgili kurum/işyerlerinde başkan, müdür, yönetici, direktör, koordinatör, proje sorumlusu, şef ve bunların yardımcıları gibi unvanlarla çalışmış olmak yeterlidir)

Sıralama Kriterleri : 

Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında;

a-Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Katılım Belgesi)

b-Adayın 1 yıllık yöneticilik tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)

c-Adayın Yabancı Dil Sınavı (YDS) en az D seviyesinde olması veya eşdeğeri seviyede İngilizce bilmesi (İlgili Kurumdan onaylanmış yabancı dil seviyesini gösteren belge)

d-Adayın en az 1 yıldır YKS alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması

e-Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Uzman Pozisyonu İçin;

İşin Tanımı ve Özellikleri:

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.

Uygunluk Kriterleri:

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)

En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)

Sıralama Kriterleri :

Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında;

a-Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)

b-Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)

c-Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması

d-Adayın ikametgâhının YEG alanında olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması

e-Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Başvuru Süreci :

Başvuruların en geç 21/07/2020 saat 17:00’e kadar elden veya posta veya elektronik posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Başvuru Formu

veya aşağıda adresi yazılı Dernek Ofisimizden temin edilebilir.

Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir.

YEG Müdür/Uzman İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru değerlendirme sonuçları www.tasovayeg.com web sitemizde yayınlanacaktır.

Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir :

Lisans/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu

İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı zorunlu

Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için)

Adli Sicil Kaydı

Sağlık Raporu

Sertifika/Katılım Belgesi

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgahİlmuhaberi

Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Derneğimizin (http://taşovayeg.com/index.php) web sayfasında veya Dernek Ofisimiz İlan Panosunda ilan edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine ayrıca gönderilecektir.

Adres: Yemişen Mah.Belediye Cad. No:2 Taşova/Amasya

Tel: 0 (533) 7465343

E-Posta: [email protected]

YKS itiraz süresi tamamlandı..!

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne sunmuş olduğumuz YKS değerlendirmeleri itiraz süresi tamamlanmış,kesinleşen liste yayınlanmıştır. Buna göre derneğimiz, başarılı olan ve seçilen YEG’ler içerisinde yer almıştır.TKDK ile sözleşme aşaması ile süreç fiilen başlamış olacaktır.Salgın süreci çerçevesinde uygun şartların oluşması ile toplantı yapılacak ve ayrıntılı paylaşım yapılacaktır.İlçemiz için hayırlı olsun İNŞAALLAH..!Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz..